Sverige följer inte alltid barnkonventionen

Ett tecknat landskap med speglar
2015 granskades Sverige av FN:s barnrättskommitté. Då såg de att Sverige inte alltid följer barnkonventionen. Det betyder att barn i Sverige inte alltid får de rättigheter som de ska ha.

FN har utsett en grupp vuxna som ska se till att barnkonventionen gäller i alla länder som lovat att följa den. De kallas för FN:s barnrättskommitté. Alla världens länder har lovat att följa barnkonventionen utom USA. Länderna måste se till att barnkonventionen följs – varje dag, överallt i landet.

Vart femte år måste varje land lämna in en rapport till barnrättskommittén. Där ska de skriva vad de gjort för att se till att barnkonventionen följs och att barn får det som de har rätt till.

Efter att barnrättskommittén läst rapporten kan länderna få beröm för bra saker de gjort. Men länderna får också kritik när de inte följt barnkonventionen. Då ger barnrättskommittén förslag på hur länderna kan förbättra sig. Det kallas för att de kommer med slutsatser och rekommendationer till länderna.

Den senaste gången Sverige fick sådana rekommendationer var 2015. Barnombudsmannen har sammanfattat det viktigaste här nedanför:

Barnkonventionen ska gälla överallt

Sverige har satsat på att göra barnkonventionen till lag och det tycker barnrättskommittén är bra. Men barnkonventionen genomförs inte lika bra i alla delar av landet. Det skapar orättvisa.

– Barnrättskommittén vill att Sverige ser till att alla barn får ta del av sina rättigheter, oavsett var de bor.

– De vill att Sverige berättar hur mycket pengar de ska lägga på att genomföra barnkonventionen.

Alla barn har rätt att må bra

Barn har rätt att må bra. Så kan man sammanfatta många av rättigheterna i barnkonventionen. Barn har också rätt till hjälp om de mår dåligt. Barnrättskommittén kommer med flera förbättringsförslag till Sverige:

– I Sverige finns hjälplinjer dit barn som varit med om något jobbigt kan höra av sig. Det tycker barnrättskommittén är bra. Men de vill att hjälplinjerna får mer pengar så att de kan ha öppet längre.

– De vill att skolhälsovården i Sverige får mer pengar. De tycker att det tar för lång tid innan elever som mår dåligt får hjälp, till exempel träffa en psykolog.

– De vill att Sverige ser till att inget barn tvingas flytta från sitt hem. Till exempel när en familj vräks, alltså tvingas flytta, för att de inte kan betala hyran.

– De vill att Sverige satsar mer pengar på att se till att alla barn får lika bra vård. Barnrättskommittén ser att barn som kommer från familjer som har lite pengar har sämre hälsa än andra barn.

– Barnrättskommittén är oroad över att allt fler barn i Sverige får diagnosen adhd och andra liknande diagnoser. Den som har adhd kan bland annat ha svårt att koncentrera sig. Kommittén oroas över att så många barn med adhd får medicin. De vill att Sverige ser till att de barn som får diagnosen får stöd och inte bara medicin. Barnrättskommittén vill också att Sverige undersöker varför så många barn får den här typen av diagnoser.

Barn ska få vara med och bestämma

Alla som tar beslut som påverkar barn ska tänka på vad som blir bäst för barnet. Barn har också rätt att säga vad de tycker. Då ska vuxna lyssna. FN:s barnrättskommitté vill att Sverige blir bättre på att tänka på barnets bästa och att låta barn komma till tals. Här är två exempel som barnrättskommittén tar upp:

– De vill att Migrationsverket tänker mer på barnets bästa när de tar beslut om ett barn har rätt att få stanna i Sverige eller inte.

– De vill att socialtjänsten lyssnar bättre på vad barnet vill vid en vårdnadstvist. Alltså när barnets föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ansvara för barnet. 

Inget barn får diskrimineras

I Sverige finns flera lagar som förbjuder diskriminering. Det betyder att varje barn har samma rättigheter. Det spelar ingen roll vilket land en kommer ifrån, vilken religion en har eller vem en blir kär i, till exempel. Barnrättskommittén tycker att det är bra att de lagarna finns. Men vissa grupper av barn diskrimineras ändå. Till exempel barn till föräldrar som inte är födda i Sverige och barn som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queer.

– Barnrättskommittén vill att Sverige gör det tydligare i lagen att det inte är tillåtet att diskriminera barn på grund av deras ursprung eller kultur, till exempel.

– De vill att Sverige förbjuder organisationer som uppmanar till hat mot människor på grund av deras ursprung eller kultur. 

Inget barn ska utsättas för misshandel

Antalet fall av barnmisshandel i Sverige har ökat. Det oroar barnrättskommittén. De ser också att barn som drabbas inte alltid får hjälp, till exempel någon att prata med.

– FN:s barnrättskommitté vill att Sverige gör mer för att se till att barn som utsätts för våld får all den hjälp de behöver.

– De vill att Sverige ser till att fler säger till socialtjänsten om de märker att ett barn far illa. Socialtjänsten kan hjälpa barn som utsätts för våld.

– De vill att det görs mer för att förhindra att barn drabbas. Till exempel måste personal i skolan få lära sig hur de kan upptäcka att ett barn blir utsatt för våld.

Inget barn ska utsättas för sexuella övergrepp

Alla människor har rätt att själva bestämma över sin kropp. Ett sexuellt övergrepp kan till exempel vara att någon vill titta på och röra ens privata kroppsdelar, fast en inte själv vill det. Barnrättskommittén tycker att Sverige har gjort många bra saker för att inget barn ska utsättas för sexuella övergrepp. Som att straffet för grovt sexuellt övergrepp mot barn blivit högre. Men de tycker att det finns flera saker som är väldigt allvarliga. Till exempel kan det hända att barn hamnar i situationer där de tvingas sälja sex mot betalning.

– Barnrättskommittén vill att Sverige gör mer för att se till att inget barn utsätts för sexuella övergrepp eller utnyttjande.

– De vill att de som utsätts för sexuella övergrepp ska få bättre hjälp för att kunna må bra igen. 

Inget barn ska uppleva mobbning

Fler barn blir mobbade i skolan eller på nätet i Sverige än tidigare. Det oroar FN:s barnrättskommitté.

– Barnrättskommittén vill att Sverige gör mer för att se till att barn inte utsätts för mobbning.

– De vill att svenska skolor blir bättre på att fråga sina elever hur de har det. Om skolan märker att ett barn mobbas måste de hjälpa till.

– De vill att Sverige ser till att eleverna själva får lära sig hur de kan lösa konflikter på ett bra sätt.

– De vill att företag som jobbar med sociala medier gör mer för att se till att barn inte mobbas på nätet. 

Barn ska inte isoleras

Barn som misstänks för brott kan få sitta isolerade i häkte eller arrest. De barnen får inte ha kontakt med andra människor eller gå ut på väldigt lång tid. Det går emot barnkonventionen och Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté för det.

– Barnrättskommittén vill att Sverige stoppar all isolering av barn och gör det förbjudet i lagen. 

Barn borde inte få spännas fast

Barn som mår väldigt dåligt psykiskt kan få hjälp på sjukhus. Personalen där kan få lov att spänna fast barn med bälte om de riskerar att skada sig själva eller någon annan. Och om personalen inte tycker att de kan hjälpa barnet på något annat sätt. Den som vårdas spänns fast runt händer och fötter med ett bälte så att personen inte ska kunna röra sig. Det kallas för bältning.

– FN:s barnrättskommitté vill att Sverige slutar spänna fast barn och att det blir förbjudet i svensk lag.

– De vill att de som jobbar inom vården ska bli bättre på att möta barnen på andra sätt än att spänna fast dem.

Barn som har rätt till asyl måste få stanna

Barn som söker skydd, alltså asyl, i Sverige får inte de rättigheter de ska ha, tycker barnrättskommittén. Till exempel skickas barn tillbaka till sina hemländer trots att deras liv eller frihet är i fara.

– FN:s barnrättskommitté vill att Sverige slutar med det!

– De tycker att Sverige ska skriva in i lagen att barn ska få asyl om de riskerar till exempel barnarbete eller att giftas bort, om de skickas tillbaka till sitt hemland. 

Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter

Den som har en funktionsnedsättning kan till exempel ha svårt att gå, höra, se eller koncentrera sig. Barn som har en funktionsnedsättning har samma rätt till ett bra liv som alla andra barn. Det ska länderna som lovat att följa barnkonventionen se till. Barn med funktionsnedsättning utsätts för mer våld än andra barn och det oroar FN:s barnrättskommitté.

– De vill att Sverige ska forska mer om våld mot barn med funktionsnedsättning.

– I Sverige finns en lag som säger att vissa funktionsnedsatta ska få stöd och service. Den kallas LSS. FN:s barnrättskommitté ger Sverige beröm för att det står i den lagen att barn ska få vara med och bestämma över stödinsatserna. Men barnrättskommittén tycker inte att det räcker. De vill att Sverige gör mer för att funktionsnedsatta ska få komma till tals.

– Om en skola tycker att det blir för dyrt eller svårt att ta emot en elev med funktionsnedsättning kan de neka eleven en plats. Det är diskriminerande. Barnrättskommittén vill att Sverige ser till att alla skolor har tillräckligt med resurser för att ta emot alla elever.