Koll på våld

Koll på våld

""
Vad är våld?

Våld kan vara fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande. Den här sidan beskriver vad som kan räknas som våld mot barn och vilka rättigheter du har.

Fysiskt våld är all kroppslig bestraffning, alla former av tortyr, förnedrande behandling eller bestraffning. Att slå, sparka, nypa, skaka, klösa, lugga, bita ett barn är några exempel på fysiskt våld. Fysiskt våld innefattar också fysisk mobbning utförd av vuxna och av andra barn.

Försummelse eller vanvård innebär att ett barns fysiska och psykiska behov inte uppfylls. Det kan handla om brist på tillsyn, eller att ansvariga vuxna inte ser till att barnet får tillräckligt med mat, husrum, kläder, utbildning eller grundläggande sjukvård. Det kan också handla om brist på stöd och kärlek och ouppmärksamhet gentemot barnet.

Sexuella övergrepp är när någon tvingar ett barn psykiskt eller fysiskt att delta i en sexuell aktivitet.

Upplevt våld är när ett barn har sett eller hört våld i hemmet. Även barn som har förstått att våld ägt rum kan vara i stort behov av stöd och hjälp.


Dina rättigheter enligt barnkonventionen
Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

I Sverige är barnkonventionen lag. Det betyder att alla under 18 år har samma rättigheter utifrån barnkonventionen. Den här sidan berör särskilt de rättighetsområden som handlar om barn och ungas rätt till skydd mot våld.

  • Du har rätt att känna dig trygg och att skyddas från våld och andra kränkningar i alla sammanhang. Det gäller exempelvis både i skolan, hemma och på nätet.
  • Du har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, misshandel, övergrepp eller annat utnyttjande.
  • Du har rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Du ska till exempel skyddas mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
  • Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig.

Detta betyder att ingen får göra dig illa. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar. Om du blir illa behandlad ska du kunna få stöd och hjälp. Du är inte till salu!


Agenda 2030 

2015 satte världens ledare upp 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål heter Agenda 2030 men kallas också ibland för FN:s globala hållbarhetsmål.

Dessa mål ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling vilket betyder att målen ska göra världen och jordklotet till en bättre plats och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Målen handlar bland annat om att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, bekämpa klimatförändringar, arbeta för en fredlig och inkluderande värld, uppnå jämställdhet och eliminera alla former av våld.

Genom att arbeta för att nå målen så uppnår vi också en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. 

Ett av målen handlar särskilt om våld mot barn. Det målet heter 16.2 och nedan kan du läsa mer.

Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld

Målet innebär att år 2030 ska världen ha utplånat övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Nedan kan du läsa frågor och svar om Agenda 2030:

Frågor och svar om Agenda 2030 och de globala målen