För dig som är trans eller funderar

Begrepp - har du koll på alla begrepp inom trans?

Berlockarmband. Vi bär begreppen på våra kroppar. Det ligger i deras natur att vara kategoriserande. För att kunna använda och förstå dom behöver vi också se att de är sammanlänkade, överlappande. Spektran. /Oli
Här är några vanliga begrepp som det är bra att ha koll på.

Agender är någon som är inget kön, eller inte definierar sig själv i fråga om kön.

Asexuell innebär att man inte känner sig attraherad av andra eller inte känner sig intresserad av att ha sex. Asexualitet behöver inte betyda att man inte har sex, man kan ha sex av andra anledningar än att man känner sexlust, exempelvis för att vilja vara nära en person som man har en nära känslomässig relation till. Vad det innebär att vara asexuell är olika för olika personer.


Bigender innebär att man identifierar sig som två kön, antingen samtidigt eller omväxlande. En del som är bigender är tjej och kille. Man kan också vara antingen kille eller tjej och något annat kön, eller kille eller tjej och inget kön.

Binder är ett så kallat kompressionsplagg, som används för att platta till bröst.

Binär betyder att något är uppdelat i två. I fråga om trans syftar binär på att samhället delar in människor i två kön: man förväntas vara antingen kille eller tjej. Cispersoner är binära. Många transpersoner är också binära: man kan vara transkille eller transtjej.

Bisexuell är någon som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av människor oavsett kön.


Cisperson är, lite förenklat, den som inte är transperson. Cisperson är en person vars könsidentitet, och ofta även könsuttryck, stämmer överens med det kön man tilldelas när man föds. Ordet "cis" är latin och betyder ungefär "på samma sida". Cis har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som cisperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.


Diskriminering En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon behandlas sämre eller kränks utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Som transperson skyddas man särskilt av de två första diskrimineringsgrunderna.


Genderfluid är ett begrepp som kan användas för att beskriva att man har en flytande könsidentitet, eller att ens könsidentitet varierar. Könsidentiteten kan variera över tid eller beroende på sammanhang.

Genderqueer är ett uttryck från engelska språket som ibland används som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, ungefär på samma sätt som "ickebinär”.


Hbtq Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersex/intersexvariationer. Ofta lägger man till ett i (hbtqi) för intersex/intersexvariation. Man kan också lägga till ett + på slutet för att visa att man inkluderar personer som bryter mot normer för kön och sexualitet utan att identifiera sig med någon av bokstäverna hbtqi. Till exempel personer som är asexuella eller aromantiska eller som funderar över sin könsidentitet.

Hen/den är könsneutrala pronomen som främst används av personer som är till exempel ickebinära. Hen och den används också i situationer då man inte känner till en persons könsidentitet eller pronomen och i exempel där man tidigare skulle ha skrivit “hon eller han”.

Heteronormer Heteronormer är samhällets oskrivna regler om sexualitet och kön. De oskrivna reglerna kan även beskrivas som förväntningar och föreställningar om hur en person ska vara, se ut eller bete sig. Heteronormer kan vara begränsande genom att tala om för oss att det mest önskvärda eller det förväntade i vårt samhälle är att vara heterosexuell och cisperson.

Heterosexuell är en person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av enbart personer av ett annat kön än det egna.

Homosexuell är en person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av enbart personer av samma kön som det egna.


Ickebinär är en person som identifierar sig utanför tvåkönsnormen. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter utanför denna norm, till exempel genderqueer, bigender och agender. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som identifierar sig som det. Som ickebinär kan man till exempel vara mitt emellan tjej och kille, ett annat kön, flera kön eller inget kön. Man kan också ha en flytande könsidentitet.

Identitetsskapande process är en process som sker under en längre tid och som kan gå fram och tillbaka i ett sökande. Alla människor har en egen identitet som utvecklas på olika sätt. Vissa delar söker och utvecklar du själv, som könsidentitet, medan andra delar beror på ditt sammanhang, exempelvis var du bor och vilka språk du pratar.

Intersex/intersexvariation är ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en "typisk manskropp" eller en "typisk kvinnokropp" förväntas se ut. Intersex är inte samma sak som trans. En person som har en intersexvariation kan vara cisperson eller transperson. Intersex har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om egenskaper hos kroppen.


Juridiskt kön är det kön som står i folkbokföringen och som syns i svenska personnummer. I Sverige finns två juridiska kön: kille och tjej. Som transperson kan man vilja ändra sitt juridiska kön. Man kan ändra juridiskt kön om man får en transsexualismdiagnos, är över 18 år och folkbokförd i Sverige, och har levt som det kön man juridiskt vill ändra till under en viss tid. Man kan också ändra juridiskt kön om man har en intersexvariation. Då gäller andra regler. Bland annat krävs det att ens kropp anses vara mer lik det kön man juridiskt vill ändra till.


Könsbekräftande behandling är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan vara hormonbehandling, olika typer av kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning. Både binära och ickebinära transpersoner kan ha behov av könsbekräftande behandling. Alla transpersoner vill inte genomgå/har inte behov av könsbekräftande behandling.

Könsdysfori är ett psykiskt lidande som orsakas av att det kön man blev tilldelad vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. Det kan också handla om att situationer i vardagen blir svåra för att man tolkas som ett kön man inte är. Alla transpersoner har inte könsdysfori. Könsdysfori kan också se mycket olika ut för olika personer. Om man har könsdysfori har man ofta behov av könsbekräftande behandling.

Könseufori är positiva känslor som hänger ihop med att man blir bekräftad i sin könsidentitet. Exempel på sådana känslor är att man kan känna sig bekväm, lugn, glad, upprymd/euforisk, sedd, attraktiv eller helt enkelt att det känns rätt. Könseufori ser olika ut för olika personer. Vad som kan ge könseufori är också individuellt. Det kan till exempel vara att kroppen bekräftar eller speglar ens könsidentitet, att använda kläder, accessoarer eller andra könsuttryck som stämmer överens med ens könsidentitet eller att bli bekräftad av andra, till exempel med rätt namn eller pronomen.

Könsidentitet är det eller de kön man känner sig som eller det eller de kön man identifierar sig som, oavsett vad det står i folkbokföringen, hur ens kropp ser ut eller vilket könsuttryck man har. Att inte vara något kön alls, till exempel agender, räknas också som en könsidentitet.

Könsinkongruens är upplevelsen av att det kön man blev tilldelad när man föddes inte stämmer överens med ens könsidentitet. Ordet inkongruens betyder motsägelse, det vill säga att något inte stämmer överens. Om könsinkongruensen medför lidande eller svårigheter i vardagen kallas det könsdysfori.

Könsutredning är en process som man kan genomgå i vården om man har könsdysfori eller tror att man kan ha könsdysfori. Efter en könsutredning kan man få en könsdysfori-diagnos, som gör att man kan få könsbekräftande behandling om man har behov av det. Om man är binär transperson får man vanligen diagnosen transsexualism.

Könsuttryck handlar om hur man uttrycker kön med hjälp av till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röstläge eller smink. Både transpersoner och cispersoner kan vilja uttrycka kön på andra sätt än enligt normer för hur man ska uttrycka sig som tjej eller kille. Ickebinära kan uttrycka sig “typiskt kvinnligt”, “typiskt manligt” eller mer könsneutralt.


Passera är ett uttryck för att omgivningen uppfattar någon (ofta en transperson) i enlighet med personens könsidentitet.

Person med transerfarenhet är ett begrepp som kan användas av exempelvis personer som genomgått könsbekräftande behandling och som inte längre ser sig som trans.

Pronomen är till exempel hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: "Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?")


Queer kan betyda flera olika saker. Den som identifierar sig som queer ("att vara queer") brukar se queer som något man är eller gör. Ofta handlar det om att bryta mot och ifrågasätta normer kring kön, sexualitet och/eller relationsform. Queer kan vara att vara icke-heterosexuell. Queer kan också vara att bryta mot normer kring kön (t.ex. genom könsuttryck eller könsidentitet). Queer som relationsform kan handla om att vara kär i fler än en person åt gången.


Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i. Sexuell läggning är exempelvis heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller asexuell. Såväl transpersoner som cispersoner kan ha alla olika former av sexuell läggning.


Transfobi är när någon tycker att det är fel eller konstigt att vara transperson eller att se ut på ett annat sätt än hur man tycker att en tjej eller kille ”borde” se ut. Det är i de allra flesta fall inte fråga om en fobi som i att man är rädd. Därför kan det också kallas för till exempel transnegativitet eller transhat. Transfobi kan finnas både hos enskilda personer och i ett helt samhälle. Det är förbjudet att behandla någon illa på grund av personens könsidentitet eller könsuttryck.

Transition används ofta för att beskriva en könsbekräftande process: den period då man exempelvis kan ändra namn och pronomen och genomgå kroppsliga förändringar.

Transkille är en person som tilldelats det juridiska könet tjej vid födelsen, och som har en manlig könsidentitet. Många använder termen kille om sig själva, utan trans-prefixet.

Transperson är någon vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet "trans" kommer från latin och betyder ungefär "överskridande" eller ”förflyttning”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Transsexuell kan den person kalla sig som är kille men som tilldelades det juridiska könet tjej vid födseln, eller som är tjej men som tilldelades det juridiska könet kille vid födseln. Ofta vill man som transsexuell både ändra juridiskt kön och förändra kroppen med exempelvis hormoner och/eller kirurgi. Den som är transsexuell kan få diagnosen transsexualism. Transsexuell är ingen sexuell läggning, utan det handlar om könsidentitet, alltså det kön man är innerst inne.

Transtjej är en person som tilldelats det juridiska könet kille vid födelsen, och som har en kvinnlig könsidentitet. Många använder termen tjej om sig själva, utan trans-prefixet.

Tvåkönsnormen är en oskriven regel som säger att man bara kan vara antingen kille eller tjej. Tvåkönsnormen säger också att könsidentiteten ska vara fast och inte variera.