Demokrati gäller för alla

Demokratins historia

Sverige är en demokrati, men det har inte alltid varit så. Se filmen om demokratins födelse från antikens Grekland till idag.
Demokratins födelse och utveckling 

Följ tidslinjen och se hur demokratin växer fram i Sverige. På tidslinjen finns händelser med som påverkar hur skolan ser ut idag och hur människors rättigheter är i Sverige.

1809 Det kungliga enväldet avskaffas

1810 Successionsordningen inrättas

1842 Folkskolan införs

1911 Första valet med allmän rösträtt för män

1912 Regeringen lägger förslag om kvinnlig rösträtt men röstas ned i riksdagen

1919 Första beslutet om kvinnlig rösträtt i riksdagen

1920 Sista valet riksdagsvalet med enbart manlig rösträtt

1921 Allmän och lika rösträtt införs i Sverige

1927 Flickor får samma rätt som pojkar att söka till läroverket, vilket motsvarar dagens gymnasium/gymnasieskola

1935 Ansvaret för skolan flyttas från kyrkan till kommunen

1937 Staten beviljar bidrag för kostnadsfria skolmåltider

1944 Det blir lagligt att vara homosexuell

1948 Samhällskunskap blir ett nytt skolämne. Skolans främsta uppgift är att fostra demokratiska människor slår en skolkommission fast, vis av erfarenheter från andra världskriget.  

1948 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antas

1949 Tryckfrihetsförordningen antas

1950 Sverige skriver under Europakonventionen

1951 Utökad religionsfrihet

1958 Aga i skolan förbjuds

1962 Nioårig kommunal grundskola införs. Elevinflytande får stöd i läroplanen.

1967 Alla elever oavsett funktionsvariation får rätt att gå i skola. Särskolan blir en ny skolform.

1974 Sveriges nuvarande regeringsform införs

1975 Förskolelagen ger rätt till förskola för barn från sex års ålder

1975 Rösträttsåldern sänks till 18 år

1976 Utländska medborgare som är bosatta i Sverige får kommunal rösträtt

1979 Sverige blir först i världen med att förbjuda alla former av barnaga

1981 Svenskt teckenspråk erkänns som dövas modersmål

1989 Barnkonventionen antas av FN:s generalförsamling. Rösträtten sänks till 18 år.

1991 Yttrandefrihetsgrundlagen antas

1993 Barnombudsmannen bildas. Myndigheten har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

2006 Det blir förbjudet enligt lag att diskriminera eller på annat sätt kränka barn eller elever. Barn- och elevombudet (BEO) bildas.

2020 Barnkonventionen blir svensk lag

2021 Demokratin firar 100 år