Demokrati gäller för alla

Hot mot demokratin

Visste du att du är en del av demokratin? En demokrati utgörs av människors deltagande och engagemang i samhällsutvecklingen. Men det finns många hot som riskerar att försvaga vår demokrati, som du kan vara med och bekämpa.

Vi ska inte ta vår demokrati för given. Det faktum att vår demokrati är stark idag betyder inte att den måste vara det imorgon. Nedan beskrivs några av de utmaningar som vår demokrati står inför idag och vad vi kan göra för att hålla den stark.  

Använd din röst

När du har fyllt 18 får du delta i val och rösta om hur du tycker att Sverige ska styras. Då får du en möjlighet att påverka vilken typ av samhälle du vill leva i och vilka frågor vi behöver förändra.

Tyvärr finns det många som struntar i att rösta, som tänker att deras röst ändå inte gör någon skillnad. Problemet är att man då ger makten att bestämma till de människor som går och röstar, och tänk om deras röster helt går emot dina åsikter och värderingar? Genom att rösta är du med och bidrar till att vår demokrati står stark.

Demokratiskt utanförskap

En förutsättning för en demokrati är att landets medborgare och invånare ska känna delaktighet och inflytande i samhället. Alla i Sverige, oavsett bostadsort, kön, ekonomiska förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att göra sin röst hörd och delta i val. Men det finns stora klyftor i samhället och många människor känner sig utanför i de demokratiska processerna.

 • Valdeltagandet och representativitet är generellt lägre bland grupper som har en kort utbildning.
 • Personer som befinner sig i en social utsatthet, har en funktionsnedsättning, lider av ohälsa eller bor i områden med socioekonomiska utmaningar känner sig inte delaktiga och upplever att de har lågt inflytande.
Så här kan du påverka:
 • Använd din röst och ditt inflytande. Ett högt deltagande i demokratin gör att fler röster och olika perspektiv framträder.
 • Alla har inte förutsättningar att rösta. Hjälp till att lyfta perspektiv från grupper som inte har möjlighet att delta.

Ett hotat demokratiskt samtal

I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift. Det kommer dock med ett ansvar att inte sprida information som är falsk eller som skapar motsättningar i samhället.

Likaså är det viktigt att vi har tillgång till nyheter och information som ger en bred och sann bild av verkligheten. Samtidigt blir det allt större skillnader mellan vilken information som människor tar del av, vilket kan ge ensidiga bilder av verkligheten och i sig kan hota det demokratiska samtalet.

 • Medier med kvalitativ journalistik har svårt att finansiera sin verksamhet i hela landet.
 • Förtroendet för de etablerade medierna skiljer sig utifrån människors politiska åsikter.
 • Desinformation, propaganda och näthat sprids väldigt snabbt via sociala medier.
 • Hot och hat som riktas mot viktiga funktioner i demokratin riskerar att tysta det offentliga samtalet.
 • Det innehåll som visas i sociala medier påverkas av algoritmer som gör att användare exponeras för sådant innehåll som den redan gillar. Det gör att användaren får en ensidig nyhetsförmedling och riskerar att gå miste om andra och bredare perspektiv.
Så här kan du påverka:
 • Var källkritisk. Ifrågasätt avsändaren, syftet och rimligheten i nyheten.

 • Sprid inte information som är falsk eller hotfull.
 • Bredda ditt perspektiv. Ta del av information från olika källor.
 • Bidra till ett bra samtalsklimat. Diskutera med respekt och lyssna med öppna sinnen.

Antidemokratiska aktörer

En viktig demokratisk grundpelare är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Dock finns det grupper som avsiktligt vill förstöra. Antidemokratiska aktörer skapar och underblåser motsättningar i samhället och vill förmedla en svart-vit verklighetsbild som riskerar att skapa en grogrund för rasism, fientlighet och hatbrott.

Så här kan du påverka:
 • Var källkritisk. Ifrågasätt avsändaren, syftet och rimligheten i nyheten.

 • Sprid inte information som vill skapa motsättningar mellan grupper i samhället.

 • Var med i debatter och ta ställning. En stark och levande demokrati drivs framåt av människors engagemang och deltagande.

 • Gör din röst hörd genom att demonstrera eller skriva på namninsamlingar.

Demokratin är hotad på global nivå

I Sverige har vi en stark demokratisk grund, men så är inte fallet överallt i världen. Enligt organisationen Freedom House, som bevakar och rapporterar om demokratin på global nivå, försvagades de medborgerliga fri- och rättigheterna i betydligt fler länder än de förstärktes under 2018. I sin rapport ”Democracy in Retreat” framkommer bland annat att:

 • De medborgerliga fri- och rättigheterna har under de senaste tretton åren, från 2005 till 2018, försämrats på global nivå.
 • Flera länder som demokratiserades efter kalla kriget har drabbats av korruption och antidemokratiska rörelser och i många fall har rättsstaten försvagats.
 • Även äldre demokratier skakas av populistiska ledare som förnekar grundläggande principer om maktdelning och som diskriminerar minoritetsgrupper.

Läs regeringens strategi
Regeringen har tagit fram en strategi för hur vi kan slå vakt om och stärka demokratin. 
Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara