Lika värde – en rättighet för alla

Tjejer tar en groupie
Alla barn och unga har de rättigheter som står i barnkonventionen. Ingen får diskrimineras. Det betyder att alla har lika mycket värde – hur olika vi än är.

Det spelar ingen roll vad du har för familj, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du pratar eller vad du tror på. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller identifierar dig som något annat. Inte heller spelar det någon roll vem du blir kär i eller om du har någon funktionsnedsättning.

Alla är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter!

I en av de viktigaste av alla svenska lagar, en av grundlagarna, står det också att Sverige ska motverka diskriminering. Förbud mot diskriminering finns med i flera av Sveriges lagar.

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att leva ett bra och värdigt liv, står det i barnkonventionen i en särskild artikel. Det betyder att du ska kunna få dina rättigheter på samma sätt som en person som inte har någon funktionsnedsättning.

I barnkonventionen står det också att barn i urbefolkningar och minoritetsbefolkningar ska skyddas från diskriminering. I Sverige gäller det för judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De kallas nationella minoriteter.

Om du har ett annat språk än svenska eller till exempel tror på en annan gud har du rätt att leva på det sätt du är van vid. Och du ska få vara tillsammans med den grupp du tillhör. Alla har också rätt att använda sitt eget språk.

Tydligare lagar!

FN:s barnrättskommitté vill att Sverige gör det tydligare i lagen att det inte är tillåtet att diskriminera barn på grund av saker som deras ursprung eller kultur.

Artiklar i barnkonventionen om påverka