Demokrati gäller för alla

Demokrati i skolan

korridor med skåp i skolan
Du som elev har rätt att vara med och påverka skolan och din utbildning. Det står i skollagen. Det betyder att du ska få ha åsikter om undervisning och arbetsmiljö och att du ska bli lyssnad på. Alla har rätt att göra sin röst hörd!

Skolans demokratiska uppdrag utgår från Skollagen som bland annat säger att du i skolan ska lära dig om de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Det innebär också om att du ska ha möjlighet att vara delaktig. 

Delaktighet i skolan innebär till exempel att du har rätt att vara med och planera och utvärdera den dagliga undervisningen. Du ska kunna tycka till om skolgården och få chans att berätta om du inte känner dig trygg. 

Din rätt att påverka

Det finns många sätt att uttrycka sin åsikt och vara med och påverka i både skolan och samhället. Genom ett sådant inflytande får du också praktisera hur ett demokratiskt beslutsfattande fungerar i stort.

Du har rätt att få information om sådant som du berörs av i skolan. De vuxna på skolan ska också ge dig och dina kompisar stöd så att ni kan vara med och påverka i olika frågor. Det kan till exempel vara att läraren samlar in era åsikter och erfarenheter kring undervisningen eller skolmiljön. Det kan också handla om att ni organiserar er på olika sätt, genom till exempel elevråd och klassråd. Oavsett form är det viktigt att alla elever har haft möjlighet att dela sin åsikt. Det är också viktigt att ni, eleverna, har kunnat påverka vilka frågor som ska tas upp på mötena.

Påverka genom elevrådet

Kolla hur elevrådet på din skola är organiserat, det kan se lite olika ut. Elevrådet ska vara elevstyrt. De som är representanter i elevrådet är elever på skolan. Beroende på hur gamla eleverna är kan en vuxen vara med och ge stöd, men den personen ska inte ha rösträtt och inte delta i diskussionerna.

Ta upp dina åsikter i klassrådet

I många klasser har man klassråd. Det finns inga regler som säger att man måste ha det, däremot står det i lagen att ni elever, tillsammans med läraren, ska diskutera olika frågor som på olika sätt berör er. Det fina med klassråd är också att klassens elevrådsrepresentant kan ta med sig era tankar och idéer till elevrådet.

Prata med skolans elevskyddsombud

Skolmiljön är din arbetsmiljö. Elevskyddsombudet representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor. Det kan till exempel vara att kemikalier i kemiundervisningen hanteras säkert och att skolanhar ett bra förebyggande arbete mot mobbning.

Var med i skolans trygghetsvandringar

Berätta hur du trivs och om du känner dig trygg i skolmiljön. Förekommer det sexuella trakasserier? Mobbning? Finns det några särskilda platser som du upplever dig särskilt utsatt på?

Rösta i skolvalet 

En skola kan välja att genomföra skolval i samband med riksdagsvalet som hålls var fjärde år. Skolvalet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och ger elever förutsättningar att göra medvetna val och prata politik i skolan. Kolla med dina lärare hur din skola brukar göra!

 

Bra att tänka på!
 • Har du fått information så att du har möjlighet att tycka till i en fråga?
 • Alla bidrar till ett bra samtalsklimat. Det innebär bland annat att alla som deltar tar ansvar för att diskussionerna förs på ett positivt och konstruktivt sätt.
 • Lyssna med öppet sinne på vad andra har att säga. Får alla komma till tals? 
 • En agenda är bra och hjälper till att hålla diskussionen till det som ni bestämt. 
 • Prata med andra kompisar i klassen och på skolan för att ta reda på om ni är flera som tycker samma sak. Ni får större kraft om ni är många.
 • Ta reda på vem som bestämmer i den fråga som du vill påverka. Det kan till exempel vara rektorn på din skola, eller en politiker eller chef i kommunen.

 

Ha alltid koll på dina källor

I alla sammanhang, både i och utanför skolan, är det viktigt att vara källkritisk. Tänk alltid på vem som står bakom informationen. Vad är dess syfte och känns informationen trovärdig? Jämför gärna informationen med andra källor och det du redan vet. Var också försiktig med att sprida informationen vidare innan du vet att den är välgrundad och det inte handlar om desinformation.

Lär dig mer:

Titta på UR:s Orka plugga om källkritik 
Checklista från Skolverket

 

Fakta: Vad säger Skollagen? 
Barn och elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.” (Skollag 4:9)

Så här kan du påverka utanför skolan
 • Gå med i ett politiskt ungdomsförbund
 • Var med i föreningar
 • Delta i demonstrationer
 • Skriv insändare i lokala tidningen
 • Skicka in ett medborgarföslag 
 • Kontakta en politiker

Läs mer om hur du kan påverka