Demokrati gäller för alla

Vad är demokrati?

Flickor som sitter och pratar

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. Meningen med demokrati är att den som bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

I demokrati ligger också att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift så länge det inte skadar någon.

Viktigt innehåll i en demokrati
  • Vi bestämmer tillsammans, alla får vara med och påverka
  • Alla är lika inför lagen
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Jämlika villkor
  • Åsiktsfrihet och yttrandefrihet
Demokrati har stöd i barnkonventionen

En viktig artikel (nr 12) i barnkonventionen handlar om delaktighet i alla frågor som berör dem. Delaktighet enligt barnkonventionen innebär att barn har:

  • rätt till information
  • rätt att komma till tals och bli lyssnad på
  • rätt till inflytande utifrån ålder och mognad
  • rätt till återkoppling

Rättigheten gäller alla barn, oavsett ålder eller bakgrund, och gäller både enskilda barn och barn som grupp. Av rättigheten framgår att det inte räcker att enbart lyssna på barn. När barnet är i stånd att bilda sig en egen uppfattning måste barnets åsikter noga beaktas.

Vilka är ansvariga för att du kan vara delaktig i frågor som rör dig? 
I en artikel i barnkonventionen (artikel nr 4) står det om statens ansvar och genomförande. Det betyder att de vuxna som på något sätt påverkar frågor som rör dig också ansvarar för att säkerställa att du kan vara delaktig.

Läs om artikeln i barnkonventionen här!

Förklara för vuxna varför det är viktigt att du och alla barn är delaktiga.

Du har rätt att vara delaktig i alla frågor som berör dig. Att få möjlighet till delaktighet i frågor som påverkar ditt liv är viktigt på flera sätt. Dels stärker det din känsla av betydelse och ditt förtroende för vuxenvärlden. Vidare bidrar möjligheten till delaktighet till din motivation att ta ansvar och kontroll över ditt liv. Men din delaktighet är också en grundläggande förutsättning för att ditt bästa ska kunna vara vägledande vid beslut. Att låta dig komma till tals är det enda sättet för vuxenvärlden att förstå dina upplevelser, uppfattningar, önskemål och behov.