Är Sverige bra på barns rättigheter?

Viktiga förslag till Sverige 2023

Illustration på en flaska med budskap
FN:s kommitté för barnets rättigheter granskade Sverige år 2023. Här är de viktigaste och mest brådskande förslagen.

Vart femte år måste varje land som har skrivet under barnkonventionen lämna in en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, som ofta kallas barnrättskommittén. I rapporten ska landet berätta vad de gjort för att se till att barnkonventionen följs i landet så att barn får det som de har rätt till.
Efter att barnrättskommittén läst rapporten kan landet få beröm för bra saker de gjort. Men landet får också kritik när det inte gjort tillräckligt. Då ger barnrättskommittén förslag på saker landet kan göra för att bättra sig. Det kallas för att de kommer med slutsatser och rekommendationer till landet. 
Den senaste gången Sverige fick sådana rekommendationer var 2023. Barnombudsmannen har sammanfattat det viktigaste här nedanför.

Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige är ett antal förslag på hur Sveriges regering och myndigheter kan göra bättre för barns rättigheter. De lyfter särskilt några områden som brådskar och pekar på ett par förslag som borde varit åtgärdade då Sverige fått dessa vid tidigare granskning år 2015. 

I rekommendationerna återkommer uppmaningen till Sverige att involvera barn och unga i beslutsfattande som rör dem. 

Barn ska vara med i beslutsfattande som rör dem

Alla som tar beslut som påverkar barn ska tänka på vad som blir bäst för barnet. Barn har också rätt att säga vad de tycker i frågor som rör dem. Då ska vuxna lyssna. FN:s barnrättskommitté vill att Sverige blir bättre på att involvera barn och unga i beslutsfattande som rör dem.

Barnrättskommittén upprepar också att Sverige måste göra det enklare för barn att klaga ifall de behöver. Dels genom att se till att det finns barnvänliga sätt att klaga. Dels genom information till barn om vart de kan vända sig.

Sverige ska möjliggöra för barn och unga att vara med och utforma hur de 17 målen i Agenda 2030 kan nås. 

Sverige bör inte sänka straffbarhetsåldern från 15 år

Isolering av barn ska upphöra omedelbart. Barn som misstänks för brott behöver direkt få information om sina rättigheter och om vad de anklagas för på ett barnvänligt vis. Väntan på en rättegång ska göras så kort som möjligt och barnet ska inte frihetsberövas mer än som sista utväg. 

Sverige måste också se till att specialutbilda domare och åklagare som ska träffa barn.

Sverige bör stärka skyddet för barn som utsätts för våld och övergrepp

Barnrättskommittén uppmanar Sverige att göra ett antal saker för att stoppa våld mot barn. Varje fall av våld mot barn ska utredas och den som utför våldet ska straffas.

Sverige ska se till att alla barn som är offer för eller vittne till våldsbrott snabbt får tillgång till information och hjälp för att kunna må bra igen.

Barn ska ha lika tillgång till god utbildning

Säkerställ att alla barn har lika tillgång till god utbildning. Barn kan ha olika förutsättningar, beroende på sin situation. Barn som är asylsökande, flyktingar och migranter till exempel. Men även barn från familjer som har ont om pengar och barn som inte kan bo hemma av olika skäl.

Sverige ska minska och förebygga antalet barn som hoppar av och är frånvarande från skolan.

Sverige ska se till att utbildningen i den allmänna skolan fungerar för alla barn med funktionsnedsättning. Och att romska och samiska barn har tillgång till en utbildning på sitt eget språk.

Inget barn får diskrimineras

I Sverige finns flera lagar som förbjuder diskriminering. Det betyder att varje barn har samma rättigheter. Barnrättskommittén anser inte att Sverige vet hur det ser ut i landet när det gäller diskriminering. Därför ska Sverige samla in data och information utifrån bland annat ålder.

Barnrättskommittén vill också att Sverige bekämpar rasistiska och främlingsfientliga handlingar på olika sätt.

Barnkonventionen ska gälla överallt

Sverige har gjort barnkonventionen till lag och det tycker barnrättskommittén är bra. Men barnkonventionen genomförs inte lika bra i alla delar av landet. Det skapar orättvisa.
Barnrättskommittén vill att Barnombudsmannen får större ansvar och mer pengar för att bättre kunna övervaka att barnkonventionen genomförs i hela landet.

Barn som är asylsökande, flyktingar och migranter har rättigheter

Barn som söker skydd i Sverige måste få de rättigheter de ska ha, säger barnrättskommittén. Till exempel behöver Sverige lyssna till vad barnen tycker i frågor som rör dem. Varje barns situation och behov ska bedömas individuellt utifrån ett barnperspektiv. Barnrättskommittén ger några exempel på vad det betyder: 
  - Ett barn som blivit utsatt för våld av sin förälder och därför inte bor med hen i Sverige ska inte kunna utvisas tillsammans med sin våldsamma förälder. 
  - Se till så att ensamkommande barn från Ukraina kan hålla kontakten med sina familjer.

Lite beröm från kommittén

Barnrättskommittén lyfter fram några saker Sverige gjort som är bra sedan granskningen 2015.
  - Barnkonventionen har blivit lag och lagts till bland Sveriges lagar. 
  - Sverige har gjort ändringar i brottsbalken för att stärka barns skydd mot sexuellt utnyttjande.
  - Institutet för mänskliga rättigheter har inrättats år 2022.